Statuten

Vrienden van het Museum Plantin-Moretus 

Maatschappelijke zetel: Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen
Rechtsvorm: vereniging zonder winstoogmerk
Ondernemingsnummer: 844 418 256

Statuten

Deze statuten zijn onderworpen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, hierna het WVV genoemd.

I     Naam, zetel, doel en duur

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Vrienden van het Museum Plantin-Moretus 

Artikel 2

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het Museum Plantin-Moretus,
hierna genoemd MPM, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen, Vlaams gewest.

Artikel 3

De vereniging heeft tot doel het ontwikkelen, uitwerken en ondersteunen van initiatieven ten voordele van MPM die bijdragen tot de werking en de uitstraling ervan. Dit geschiedt in overleg
met MPM, vrijwillig, onbezoldigd en in wederzijds vertrouwen.

Om dit doel te bereiken worden
– de activiteiten van MPM gecommuniceerd;
– lezingen gehouden;
– uitstappen georganiseerd;
– aankopen en activiteiten van MPM gesponsord.

De vereniging kan verder alle activiteiten en verrichtingen uitvoeren die verband houden met
haar doel; zij mag de medewerking inroepen van deskundigen en steun verlenen aan, samenwerken met- en betrokken zijn bij alle activiteiten en organisaties die bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Artikel 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

II     Lidmaatschap

Artikel 5

1. Natuurlijke personen die instemmen met het doel van de vereniging kunnen werkend lid worden van de vereniging. Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen toegetreden lid worden; rechtspersonen zullen aangeduid worden als ‘maatschappij leden’.

2. De vereniging telt werkende en toegetreden leden.

a. Werkende leden zijn natuurlijke personen die zich als zodanig bij het bestuursorgaan schriftelijk of elektronisch hebben aangemeld en door het bestuursorgaan als werkend lid tot de vrienden-vereniging zijn toegelaten. Het aantal werkende leden is onbeperkt, maar moet minstens acht bedragen. Alleen de werkende leden zijn stemgerechtigd in de algemene vergadering.

b. Toegetreden leden zijn natuurlijke personen of maatschappij leden die zich niet-expliciet schriftelijk of elektronisch als werkend lid hebben opgegeven aan het bestuursorgaan en als toegetreden leden tot de vereniging zijn toegelaten. Hun aantal is onbeperkt. Zij zijn niet stemgerechtigd in de algemene vergadering.

3. Het bestuur kan beslissen institutionele leden en ereleden van de vereniging te aanvaarden als toegetreden lid.
– Institutionele leden zijn de medewerkers en de vrijwilligers van MPM die zich opgeven als lid. Deze worden aanzien als toegetreden leden.
– Ereleden zijn leden waarvan het bestuursorgaan vindt dat zij een speciale verdienstelijke inzet voor de vereniging hebben verricht. Deze worden aanzien als toegetreden leden.

4. Het betalen van een contributie geldt als een aanvraag tot lidmaatschap van toegetreden lid.

5. Door hun lidmaatschap onderschrijven alle leden de statuten van de vereniging en de overeenkomstig deze statuten genomen besluiten.

6. Het lidmaatschap geeft recht op voordelen die beschreven worden in het intern reglement.
De leden hebben o.a. recht op
– uitnodigingen voor lezingen;
– uitnodigingen voor daguitstappen;
– de toegang tot de website van de vereniging.
Ook verdere voordelen kunnen door de vereniging worden toegekend.

7. Alle leden, bestuurders en eventueel de commissaris van de vereniging wordt verzocht om aan de vereniging een e-mailadres mee te delen om berichten van de vereniging te ontvangen. Elke communicatie via dat e-mailadres wordt geacht geldig te zijn gebeurd. De vereniging kan dat e-mailadres gebruiken tot aan de mededeling door betrokkene dat hij een ander e-mailadres heeft of van zijn wens geen elektronische mededelingen meer te ontvangen.

8. Van alle leden houdt het bestuursorgaan een register bij. In dit register wordt de naam, voornaam (of de maatschappelijke zetel en het ondernemersnummer) en het adres en eventueel e-mailadres van de leden vermeld, evenals de datum van hun toetreding en hoedanigheid als lid en het einde van hun lidmaatschap.

9. Werkende leden zijn gemachtigd om inzage te krijgen van het ledenregister op de zetel van de vereniging.

Artikel 6

Ieder werkend lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De grootte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Voor de werkende leden mag deze niet meer dan 500 euro bedragen.
De contributie van de toegetreden leden wordt beschreven in het intern reglement. Het bedrag ervan wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 7

De werkende en toegetreden leden zijn op geen enkele wijze persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen die de vereniging aangaat.

Artikel 8

1. Het lidmaatschap eindigt door overlijden, opzegging, ontbinding en vereffening van de rechtspersoon, afzetting of het niet-betalen van de contributie.

2. Opzegging van het lidmaatschap moet geschieden door schriftelijke mededeling aan het bestuursorgaan.

3. Afzetting van een werkend lid kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt met de statuten of besluiten van de vereniging, of de vereniging benadeelt. Deze afzetting geschiedt door de algemene vergadering die de betrokkene per brief met opgave van redenen van het besluit in kennis stelt. Voor de algemene vergadering tot afzetting besluit, kan de betrokkene op zijn verzoek worden gehoord. Het besluit van de algemene vergadering tot afzetting moet worden genomen bij meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Afzetting van een toegetreden lid geschiedt door het bestuursorgaan met eenvoudige meerderheid van stemmen.

4. Van werkende en toegetreden leden, die ondanks betalingsherinnering, hun contributie niet hebben voldaan voor 31 maart van het lopende kalenderjaar, wordt aangenomen dat zij hun lidmaatschap hebben opgezegd.

Artikel 9

Leden waarvan het lidmaatschap een einde nam, kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijk vermogen van de vereniging, noch op de teruggave van betaalde contributies of andere bedragen.

III     Algemene vergadering

Artikel 10

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, dat samenvalt met het kalenderjaar. In deze algemene vergadering brengt het bestuursorgaan verslag uit over het gevoerde beleid en legt het de jaarrekening over het afgelopen boekjaar en de begroting voor het lopende boekjaar voor. De algemene vergadering neemt eveneens kennis van het verslag van de controleur van de rekeningen of de commissaris.

Het verslag over het gevoerde beleid, de jaarrekening en het verslag van de controleur van de rekeningen of de commissaris worden ter goedkeuring voorgelegd. De algemene vergadering kan dan kwijting geven aan de bestuurders en de controleur van de rekeningen of de commissaris.

2. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan.

De bijeenroeping geschiedt door schriftelijke of elektronische mededeling aan alle werkende en toegetreden leden, ten minste vijftien dagen voor de dag van de algemene vergadering. De oproeping tot de algemene vergadering moet worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Bij de oproeping worden dag, uur en plaats opgegeven en worden de onderwerpen vermeld die zullen worden behandeld. Elk voorstel, ondertekend door een werkend lid en ingediend ten laatste vier weken voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden, wordt op de agenda geplaatst.

Na kennisname van de oproeping van de algemene vergadering kan de agenda  slechts worden aangepast als ten minste 1/20 van de werkende leden daar minstens vijftien dagen voor de datum van de algemene vergadering schriftelijk of elektronisch om vraagt.

3. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter of een andere bestuurder.

4. De algemene vergadering kan alleen beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die op de agenda staan tenzij alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en iedereen ermee instemt.

5. De jaarrekening en de begroting liggen ten minste acht dagen voor de algemene vergadering ter inzage van alle werkende leden op de zetel van de vereniging.
Aan de leden, bestuurders en commissarissen die erom verzoeken wordt onverwijld en kosteloos een kopie verzonden van de stukken die krachtens de wet aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.

6. Van wat in de algemene vergadering besproken is, worden notulen opgemaakt door de secretaris of door een persoon die door de voorzitter wordt aangewezen.

Deze notulen worden door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend en op de zetel van de vereniging bewaard.

7. Alle werkende leden zijn gerechtigd om inzage te krijgen van de notulen van de algemene vergadering op de zetel van de vereniging. Toegetreden leden en belangstellende derden kunnen inzage van de notulen krijgen door het raadplegen van de website van de vriendenvereniging of mits zij een schriftelijke vraag stellen aan en toelating krijgen van het bestuursorgaan.

Artikel 11

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en ook wie door het bestuursorgaan en/of de algemene vergadering is uitgenodigd.

2. Ieder werkend lid heeft één stem. Ieder werkend lid kan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste één ander werkend lid als gevolmachtigde optreden.

3. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.

4. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behoudens die besluiten waaromtrent bij wet een grotere meerderheid is voorgeschreven. Noch met ongeldig uitgebrachte stemmen, noch met onthoudingen wordt rekening gehouden.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.

Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 12

De algemene vergadering is bevoegd voor:
a. de wijziging van de statuten;
b. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
c. de benoeming en de afzetting van de controleur van de rekeningen of de commissaris en het bepalen van de bezoldiging van de commissaris, indien een bezoldiging wordt toegekend;
d. de kwijting van de bestuurders en de controleur van de rekeningen of de commissaris;
e. de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting;
f. de ontbinding van de vereniging;
g. het afzetten van een werkend lid;
h. de omzetting van de vzw in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
i.  alle gevallen waar de statuten of de wet dat vereisen.

Artikel 13

Naast de algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 10, kunnen bijzondere algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of de voorzitter zo dikwijls als hij dit wenselijk acht. Wanneer ten minste een vijfde van de werkende leden hier aangetekend schriftelijk om vraagt met vermelding van de te behandelen agendapunten dient de algemene vergadering binnen de 21 dagen na dit verzoek te worden opgeroepen met de gevraagde punten op de agenda.

Artikel 14

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behoudens in volgende gevallen:

a. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten indien deze wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld, ten minste twee derde van de werkende leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en er een meerderheid is van ten minste vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Indien tijdens de eerste vergadering het quorum niet aanwezig is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die tot de wijziging kan besluiten bij meerderheid van vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. De tweede vergadering mag ten vroegste drie weken na de eerste vergadering worden gehouden.

b. Tot ontbinding van de vereniging kan door de algemene vergadering slechts worden besloten indien ten minste twee derde van de werkende leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en er een meerderheid is van ten minste vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Indien tijdens de eerste vergadering het quorum niet aanwezig is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die tot ontbinding kan besluiten bij meerderheid van ten minste vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. De tweede vergadering mag ten vroegste drie weken na de eerste vergadering worden gehouden.

IV     Bestuur

Artikel 15

1. Het bestuursorgaan bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen personen die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester kiezen. De taak van de overige bestuurders wordt bepaald naargelang de omstandigheden.

Het aantal leden van het bestuursorgaan dient steeds lager te zijn dan het aantal werkende leden.

2.De  bestuurders worden door de algemene vergadering uit de werkende leden van de vereniging benoemd ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De benoeming geschiedt bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

3. Bestuurders worden benoemd voor een ambtstermijn van 3 (drie) jaar of 6 (zes) jaar. Een jaar betekent hier de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen.
Bestuurders waarvan het mandaat ten einde komt kunnen herbenoemd worden voor een nieuwe termijn van 3 of 6 jaar of voor een kortere periode.
Een bestuurder die benoemd wordt in een tussentijdse functie kan slechts de ambtstermijn van zijn voorganger voltooien.

4. De functie van bestuurder is onbezoldigd.

5. De functie van bestuurder eindigt:
a. door overlijden van de bestuurder;
b. door het verstrijken van de ambtstermijn;
c. door ontslag door de bestuurder;
d. door afzetting van de bestuurder;
e. door verlies van het lidmaatschap.

6. Een bestuurder kan altijd ontslag nemen. Ontslag door een bestuurder kan slechts geschieden door schriftelijke mededeling aan het bestuur van de vereniging.

7. Afzetting van een bestuurder geschiedt door de algemene vergadering die de betrokkene per brief en met opgave van redenen van het besluit in kennis stelt. Het punt van afzetting moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering worden vermeld. Voor de algemene vergadering tot afzetting besluit, kan de betrokkene op zijn verzoek worden gehoord. Het besluit van de algemene vergadering tot afzetting moet worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

8. Een bestuurder waarvan het ambt eindigt, zoals bepaald in art. 15, lid 5, sub b, c en e, blijft in functie tot zijn opvolger is benoemd. Als er minder dan drie bestuurders overblijven kunnen de overblijvende bestuurders een derde bestuurder coöpteren tot de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 16

1. Het bestuursorgaan is belast met het besturen van de vereniging, het vertegenwoordigt haar in en buiten rechte, het beschikt over de meest uitgebreide macht om de belangen van de vereniging te behartigen, verwerft en vervreemdt alle roerende en onroerende goederen, sluit alle overeenkomsten en treft alle minnelijke schikkingen. Alle bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk toewijst aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door het bestuursorgaan .

2. Tegenover derden wordt de vzw vertegenwoordigd door de voorzitter. Het bestuursorgaan kan voor een bepaalde duur volmacht verlenen aan een of meer bestuurders, en ook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen.

Hun benoeming gebeurt door het bestuursorgaan bij gewone meerderheid.
De functie van volmachthouder eindigt door overlijden, opzegging, afzetting.

Opzegging van de functie van volmachthouder kan slechts geschieden door schriftelijke mededeling aan het bestuursorgaan .

Het bestuursorgaan kan op ieder ogenblik een einde maken aan een verleende volmacht. Die beslissing dient onmiddellijk kenbaar gemaakt te worden aan de betrokkene per aangetekende brief.

3. Bestuurders zijn aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. Hun aansprakelijkheid is beperkt overeenkomstig de bedragen in artikel 2:57 WVV.

Artikel 17

1. Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De bijeenroeping geschiedt door schriftelijke of elektronische mededeling aan de bestuurders ten minste acht dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats en agenda. Bij hoogdringendheid kan de bijeenroeping van het bestuursorgaan ten minste één dag op voorhand geschieden. De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten  door de voorzitter, eventueel een andere bestuurder.

2. Het bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als het dit wenselijk acht.

3. Toegang tot de vergadering van het bestuursorgaan hebben alle bestuurders en ook degenen die vanwege hun bijzondere kennis of ervaring door het bestuursorgaan zijn uitgenodigd. Niet-bestuurders die de vergadering bijwonen, hebben slechts een raadgevende stem en zijn gehouden het vertrouwelijk karakter van de vergadering te bewaren.

4. Het bestuursorgaan kan geldig vergaderen wanneer ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is.

5. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behoudens die besluiten waaromtrent bij wet een grotere meerderheid is voorgeschreven. Noch met ongeldig uitgebrachte stemmen, noch met onthoudingen wordt rekening gehouden.

Het bestuursorgaan kan overgaan tot eenparige schriftelijke besluitvorming behalve wanneer de wet of de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.

Bestuurders die niet akkoord gaan met een beslissing kunnen dit in de notulen van de vergadering laten opnemen. Op die manier kunnen zij hun bestuurdersaansprakelijkheid ontlopen.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

6. Van wat in de vergadering van het bestuursorgaan besproken is, worden notulen opgemaakt en ondertekend door de secretaris of door een persoon die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden op de zetel van de vereniging bewaard.

7. Werkende leden zijn gerechtigd om inzage te krijgen van de notulen van het bestuursorgaan.

V     Geldmiddelen en controle op het financieel beheer

Artikel 18

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van leden, eventuele subsidies en andere inkomsten.

De boekhouding wordt gevoerd volgens de bepalingen in het WVV en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

Artikel  19

De controle op het financieel beheer van de vereniging wordt uitgeoefend door een controleur van de rekeningen of een commissaris die benoemd wordt door de algemene vergadering. Deze mag geen deel uitmaken van het bestuur. De commissaris moet lid zijn van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

Artikel  20
Werkende leden zijn gerechtigd om inzage te krijgen van alle boekhoudkundige stukken van de vereniging op de zetel van de vereniging.

VI     Eigendomsrecht

Artikel 21

De vereniging blijft te allen tijde eigenaar van haar archief, dat onder andere alle briefwisseling gemaakt of ontvangen in naam van de vereniging omvat, alle documenten, tijdschriften, verslagen, e.d.

Artikel 22

Alle materiaal dat de vereniging ontvangt of aanschaft, blijft eigendom van de vereniging.

VII     Ontbinding en vereffening

Artikel 23

De algemene vergadering kan besluiten tot ontbinding van de vereniging.  De procedures voor een vzw in ontbinding of vereffening worden geregeld in de artikelen 2:109 tot 2:149 WVV

In geval van vrijwillige ontbinding stelt de algemene vergadering een vereffenaar aan en legt zij, na aanzuivering van eventuele schulden, de bestemming van de activa van de vereniging vast. Deze bestemming moet stroken met het doel waarvoor de vereniging werd opgericht.