Statuten

Maatschappelijke zetel: Museum Plantin-Moretus|Prentenkabinet, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen

Rechtsvorm: vereniging zonder winstoogmerk

Ondernemingsnummer:

I     Naam,  zetel, doel en duur

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Vrienden van het Museum Plantin-Moretus|Prentenkabinet vzw

Artikel 2

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet, hierna genoemd MPM/PK, Vrijdagmarkt 22, 2000 Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Artikel 3

De vereniging heeft tot doel het ontwikkelen, uitwerken en ondersteunen van initiatieven ten voordele van MPM/PK die bijdragen tot de werking en de uitstraling ervan. Dit geschiedt in overleg met MPM/PK, vrijwillig, onbezoldigd en in wederzijds vertrouwen.

Artikel 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

II     Lidmaatschap

Artikel 5

1. Alle natuurlijke personen die instemmen met het doel van de vereniging kunnen lid worden van de vereniging.

2. De vereniging telt werkende en toegetreden leden.

a. Werkende leden zijn zij die zich als zodanig bij de raad van bestuur schriftelijk of elektronisch hebben aangemeld en door de raad van bestuur als werkend lid tot de vriendenvereniging zijn toegelaten. Het aantal werkende leden is onbeperkt, maar moet minstens acht bedragen. Alleen de werkende leden zijn stemgerechtigd in de algemene vergadering.

b. Toegetreden leden zijn al diegenen die zich niet-expliciet schriftelijk of elektronisch als werkend lid hebben opgegeven aan de raad van bestuur en als dusdanig tot de vereniging zijn toegelaten. Hun aantal is onbeperkt. Zij zijn niet stemgerechtigd in de algemene vergadering.

3. Ook het betalen van een contributie geldt als een aanvraag tot lidmaatschap van toegetreden lid.

4. Door hun lidmaatschap onderschrijven alle leden de statuten van de vereniging en de overeenkomstig deze statuten genomen besluiten.

5. Het lidmaatschap geeft recht op voordelen die beschreven worden in het huishoudelijk reglement.

6. Van alle leden houdt de raad van bestuur twee aparte registers bij: één van de werkende leden en één van de toegetreden leden. In deze registers wordt de naam, voornaam en het adres van deze leden vermeld, evenals de datum van hun toetreding, ontslag, afzetting of overlijden.

7. Werkende leden zijn gemachtigd om inzage te krijgen van het ledenregister op de zetel van de vereniging.

Artikel 6

Ieder werkend lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De grootte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Voor de werkende leden mag deze niet meer dan 1000 euro bedragen.

De contributie van de toegetreden leden wordt beschreven in het huishoudelijk reglement.

Artikel 7

De werkende en toegetreden leden zijn op geen enkele wijze persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen die de vereniging aangaat.

Artikel 8

1. Het lidmaatschap eindigt door overlijden, opzegging, afzetting of het niet-betalen van de contributie.

2. Opzegging van het lidmaatschap van een werkend of toegetreden lid moet  geschieden door schriftelijke mededeling aan de raad van bestuur.

3. Afzetting van een werkend lid kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt met de statuten of besluiten van de vereniging, of de vereniging benadeelt. Deze afzetting geschiedt door de algemene vergadering die de betrokkene per brief met opgave van redenen van het besluit in kennis stelt. Voor de algemene vergadering tot afzetting besluit, kan de betrokkene op zijn verzoek worden gehoord. Het besluit van de algemene vergadering tot afzetting moet worden genomen bij meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Afzetting van een toegetreden lid geschiedt door de raad van bestuur met eenvoudige meerderheid van stemmen.

4. Van werkende en toegetreden leden, die ondanks betalingsherinnering, hun contributie niet hebben voldaan voor 31 maart van het lopende kalenderjaar, wordt aangenomen dat zij hun lidmaatschap hebben opgezegd.

Artikel 9

Leden waarvan het  lidmaatschap werd beëindigd, kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijk vermogen van de vereniging, noch op de teruggave van betaalde contributies of andere bedragen.

III     Algemene vergadering

Artikel 10

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, dat samenvalt met het kalenderjaar. In deze algemene vergadering brengt de raad van bestuur verslag uit over het gevoerde beleid en legt de jaarrekening over het afgelopen boekjaar en de begroting voor het lopende boekjaar voor. De algemene vergadering neemt eveneens kennis van het verslag van de controleur van de rekeningen of de commissaris.

Het verslag over het gevoerde beleid, de jaarrekening en het verslag van de controleur van de rekeningen of de commissaris worden ter goedkeuring voorgelegd. De algemene vergadering kan dan kwijting geven aan de bestuurders en de controleur van de rekeningen of de controleur.

2. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur.

De bijeenroeping geschiedt door schriftelijke of elektronische mededeling aan alle werkende en toegetreden leden, ten minste drie weken voor de dag van de algemene vergadering. De oproeping tot de algemene vergadering moet worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Bij de oproeping worden dag, uur en plaats opgegeven en worden de onderwerpen vermeld die zullen worden behandeld. Elk voorstel, ondertekend door een werkend lid en ingediend ten laatste vier weken voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden, wordt op de agenda geplaatst.

Na kennisname van de oproeping van de algemene vergadering kan de agenda  slechts worden aangepast als ten minste 1/20 van de werkende leden daar minstens zeven dagen voor de datum van de algemene vergadering schriftelijk of elektronisch om vraagt.

3. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter of een andere bestuurder.

4. De algemene vergadering kan alleen beraadslagen en besluiten over de onderwerpen die op de agenda staan, tenzij twee derde van de werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd is en die leden ermee instemmen dat op de vergadering nog andere punten op de agenda worden geplaatst. Het besluit om andere punten op de agenda te plaatsen wordt genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

5. De jaarrekening en de begroting liggen ten minste acht dagen voor de algemene vergadering ter inzage van alle werkende leden op de zetel van de vereniging.

6. Van wat in de algemene vergadering besproken is, worden notulen opgemaakt door de secretaris of door een persoon die door de voorzitter wordt aangewezen.

Deze notulen worden door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend en op de zetel van de vereniging bewaard.

7. Alle werkende leden zijn gerechtigd om inzage te krijgen van de notulen van de algemene vergadering op de zetel van de vereniging. Toegetreden leden en belangstellende derden kunnen inzage van de notulen krijgen door het raadplegen van de website van de vriendenvereniging of mits schriftelijke vraag aan de raad van bestuur.

Artikel 11

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en ook wie door de raad van bestuur en/of de algemene vergadering is uitgenodigd.

2. Ieder werkend lid heeft één stem. Ieder werkend lid kan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste één ander werkend lid als gevolmachtigde optreden.

3. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.

4. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behoudens die besluiten waaromtrent bij wet een grotere meerderheid is voorgeschreven. Noch met ongeldig uitgebrachte stemmen, noch met onthoudingen wordt rekening gehouden.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.

Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 12

De algemene vergadering is bevoegd voor:

a. de wijziging van de statuten;

b. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;

c. de benoeming en de afzetting van de controleur van de rekeningen of de commissaris en het bepalen van de bezoldiging van de commissaris, indien een bezoldiging wordt toegekend;

d. de kwijting van de bestuurders en de controleur van de rekeningen of de commissaris;

e. de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting;

f. de ontbinding van de vereniging;

g. het afzetten van een lid;

h. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;

i.  alle gevallen waarin de statuten dat vereisen.

Artikel 13

Naast de algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 10, worden bijzondere algemene vergaderingen bijeengeroepen door de raad van bestuur of de voorzitter zo dikwijls als hij dit wenselijk acht of wanneer ten minste een vijfde van de werkende leden hier aangetekend schriftelijk om vraagt met vermelding van de te behandelen agendapunten. De algemene vergadering dient dan binnen de vijftien dagen samen te komen met vermelding van de gevraagde punten op de agenda.

Artikel 14

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behoudens in volgende gevallen:

a. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten indien deze wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld, er ten minste twee derde van de werkende leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en er een meerderheid is van ten minste vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Indien tijdens de eerste vergadering het quorum niet aanwezig is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die tot wijziging kan besluiten bij meerderheid van vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. De tweede vergadering mag ten vroegste drie weken na de eerste vergadering worden gehouden.

b. Tot ontbinding van de vereniging kan door de algemene vergadering slechts worden besloten indien ten minste twee derde van de werkende leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en er een meerderheid is van ten minste vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Indien tijdens de eerste vergadering het quorum niet aanwezig is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen die tot ontbinding kan besluiten bij meerderheid van ten minste vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde werkende leden. De tweede vergadering mag ten vroegste drie weken na de eerste vergadering worden gehouden.

IV     Bestuur

Artikel 15

1. De raad van bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen personen die uit hun  midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester kiezen. De taak van de overige bestuurders wordt bepaald naargelang de omstandigheden.

Het aantal leden van de raad van bestuur dient steeds lager te zijn dan het aantal werkende leden.

De bestuursleden zijn opgenomen in de ‘akte van de raad van bestuur’.

2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de werkende leden van de vereniging benoemd ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De benoeming geschiedt bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

3. Bestuurders worden benoemd voor een ambtstermijn van drie jaar. Een jaar betekent hier de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. Bestuurders zijn na drie opeenvolgende ambtstermijnen niet herbenoembaar.

Een bestuurder die benoemd wordt in een tussentijdse functie kan slechts de ambtstermijn van zijn voorganger voltooien.

4. De functie van bestuurder is onbezoldigd.

5. De functie van bestuurder eindigt:

a. door overlijden van de bestuurder;

b. door het verstrijken van de ambtstermijn;

c. door ontslag door de bestuurder;

d. door afzetting van de bestuurder;

e. door verlies van het lidmaatschap.

6. Een bestuurder kan altijd ontslag nemen. Ontslag door een bestuurder kan slechts geschieden door schriftelijke mededeling aan het bestuur van de vereniging.

7. Afzetting van een bestuurder geschiedt door de algemene vergadering die de betrokkene per brief en met opgave van redenen van het besluit in kennis stelt. Het punt van afzetting moet uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering worden vermeld. Voor de algemene vergadering tot afzetting besluit, kan de betrokkene op zijn verzoek worden gehoord. Het besluit van de algemene vergadering tot afzetting moet worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

8. Een bestuurder die zijn ambt beëindigt, zoals bepaald in art. 15, lid 5, sub b, c en e, blijft in functie tot zijn opvolger is benoemd. Als er minder dan vijf bestuurders overblijven moet de raad van bestuur binnen de twee maanden een bijzondere algemene vergadering samenroepen waarop in de vervanging van de bestuurder zal worden voorzien.

Artikel 16

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Hij vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Hij beschikt over de meest uitgebreide macht om de belangen van de vereniging te behartigen, verwerft en vervreemdt alle roerende en onroerende goederen, sluit alle overeenkomsten en treft alle minnelijke schikkingen. Alle bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk toewijst aan de algemene vergadering, worden uitgeoefend door de raad van bestuur.

2. Tegenover derden wordt de vzw vertegenwoordigd door de voorzitter. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuurders, en ook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen. De volmachthouders zijn opgenomen in de ‘akte van volmacht’.

Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid.

De functie van bestuurlijk volmachthouder eindigt door overlijden, opzegging, afzetting.

Opzegging van de functie van bestuurlijk volmachthouder kan slechts geschieden door schriftelijke mededeling aan de raad van bestuur.

Afzetting uit de functie van bestuurlijk volmachthouder kan altijd worden uitgesproken door de raad van bestuur. Het besluit van de raad van bestuur tot afzetting van bestuurlijk volmachthouder wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen. De beslissing hiervan dient binnen de zeven kalenderdagen kenbaar gemaakt te worden aan de betrokkene per aangetekende brief.

3. De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat. Zij kunnen dan ook niet financieel aansprakelijk worden gesteld. De bestuurders zijn ook niet verantwoordelijk voor de daden en beslissingen gemaakt door hun voorgangers, evenmin voor hun eventueel verzuim.

Artikel 17

1. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De bijeenroeping geschiedt door schriftelijke of elektronische mededeling aan de bestuurders ten minste acht dagen op voorhand en vermeldt dag, uur, plaats en agenda. Bij hoogdringendheid kan de bijeenroeping van de raad van bestuur ten minste één dag op voorhand geschieden. De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten  door de voorzitter, eventueel een andere bestuurder.

2. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als hij dit wenselijk acht.

3. Toegang tot de raad van bestuur hebben alle bestuurders en ook degenen die vanwege hun bijzondere kennis of ervaring door de raad van bestuur zijn uitgenodigd. Niet-bestuurders die de vergadering bijwonen, hebben slechts een raadgevende stem en zijn gehouden het vertrouwelijk karakter van de vergadering te bewaren.

4. De raad van bestuur kan geldig vergaderen wanneer ten minste de helft van de bestuurders  aanwezig is.

5. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, behoudens die besluiten waaromtrent bij wet een grotere meerderheid is voorgeschreven. Noch met ongeldig uitgebrachte stemmen, noch met onthoudingen wordt rekening gehouden.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

6. Van wat in de vergadering van de raad van bestuur besproken is, worden notulen opgemaakt en ondertekend door de secretaris of door een persoon die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden op de zetel van de vereniging bewaard.

7. Werkende leden zijn gerechtigd om inzage te krijgen van de notulen van de raad van bestuur.

V     Geldmiddelen en controle op het financieel beheer

Artikel 18

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van leden, eventuele subsidies en andere inkomsten.

Artikel  19

De controle op het financieel beheer van de vereniging wordt uitgeoefend door een controleur van de rekeningen of een commissaris die benoemd wordt door de algemene vergadering. Deze mag geen deel uitmaken van het bestuur. De commissaris moet lid zijn van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

Artikel  20
Werkende leden zijn gerechtigd om inzage te krijgen van alle boekhoudkundige stukken van de vereniging op de zetel van de vereniging.

VI     Eigendomsrecht

Artikel 21

De vereniging blijft te allen tijde eigenaar van haar archief, dat onder andere alle briefwisseling gemaakt of ontvangen in naam van de vereniging omvat, alle documenten, tijdschriften, verslagen, e.d.

Artikel 22

Alle materiaal dat de vereniging ontvangt of aanschaft, blijft eigendom van de vereniging.

VII     Ontbinding en vereffening

Artikel 23

De algemene vergadering kan besluiten tot ontbinding van de vereniging op de wijze zoals bepaald in artikel 14, lid b.

In geval van vrijwillige ontbinding stelt de algemene vergadering een vereffenaar aan en legt zij, na aanzuivering van eventuele schulden, de bestemming van de activa van de vereniging vast. Deze bestemming moet stroken met het doel waarvoor de vereniging werd opgericht.

VIII     Slotbepaling

Artikel 24

Voor alles waarin deze statuten niet voorzien, gelden de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, en gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.